Reklamační řád:

1. Upozornění při poškození zásilky nebo obalu:

Doba pro reklamaci zásilky poškozené na obalu je 48 hodin. Neváhejte nás v co nejkratší době kontaktovat, pořiďte fotografickou dokumentaci a tuto ke své reklamaci připojte. Zašlete poštou nebo elektronicky na : sarka.windsor@seznam.cz.

2. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je na  jejím obalu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon o potravinách) lhůta k použití věci (expirace), skončí doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

Zboží,které se rychle kazí je nutno reklamovat nejpozději den následující po koupi zboží.

Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Nároky ze záruky, spotřebitel má tyto nároky:

– jde-li o vadu odstranitelnou, má nárok na odstranění závady, na výměnu vadného zboží, pokud toto možné není, má nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží

– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má nárok na výměnu nebo odstoupení od objednávky

– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od objednávky

3. Vyřízení reklamace a reklamační protokol

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být podána písemně na adresu prodávajícího.

4. Rozpor s objednávkou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, ze prodaná věc je při převzetí ve shodě s objednávkou. Shodou se rozumí, že zákazníkem objednané zboží je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti objednávkou požadované, má užitné vlastnosti a odpovídá účelu pro který se věc používá. U potravin musí být uvedena datum spotřeby nebo min. trvanlivost.

Pokud není věc ve shodě s objednávkou, má kupující právo bez zbytečného odkladu věc vyměnit nebo může obdržet cenu v plné výši při jejím vrácení. Vrácený produkt nesmí být poškozen a musí být v plné kvalitě. To neplatí, pokud kupující o záměně věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

5. Převzetí objednávky

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat stav zásilky (počet balení, neporušení obalu atd..). V případě zjevného poškození je možné toto zaznamenat přepravci (pošta, doručovatel) do přepravního listu. Pokud je zásilka zjevně poškozena, je možné od převzetí odstoupit a oznámit toto prodávajícímu.

Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je nutné zaslat fotografickou dokumentaci prodávajícímu na adresu nebo elektronicky, nejpozdeji však do 48 hodin od převzetí.

6. Postup při reklamaci – odstoupení od smlouvy

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

V souladu s ustanovením par. 53 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb). má kupující = spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží, bez důvodu a bez jakékoliv sankce.

Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní.

Spotřebitel musí při vrácení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze zasláním kopie.

Prodávající v souladu se všemi náležitostmi zašle kupujícímu kupní cenu zboží do 30ti dní od odstoupení od smlouvy na účet kupujícího. Toto ujednání neslouží jako způsob reklamace při řešení vady zboží.